תביעה מכוח חוק הספורט​

03-688-8281​

סעיף 7 לחוק הספורט, התשמ"ח 1988 מחייב את ארגוני ו/או אגודות הספורט לבטח את הספורטאים הנוטלים חלק בתחרויות ספורט המאורגנות על ידם ו/או מטעמם.הנפגע רשאי לתבוע את הפוליסה של הארגון אליו הוא משתייך והוא עשוי לקבל פיצוי בגין הרכיבים: אי כושר לעבוד, תגמול בגין נכות צמיתה והוצאות רפואיות שהיו מנת חלקו.

 

לנפגע מגיע פיצוי בעבור כל שבוע של אי כושר (בכפוף לתיעוד רפואי) ועד לתקופה הנקובה בפוליסה (לכל היותר שנתיים). כמו כן, זכאי הנפגע לתגמול בגין נכות צמיתה שנגרמה לו והוצאות רפואיות.​