תביעות קרן פנסיה​​

03-688-8281​

ניהול תביעה נגד קרן פנסיה מצריכה ידע וניסיון שלא ניתן לצבור כאשר עוסקים בתביעות ביטוח רגילות.

בית המשפט הוא אחר, סדרי הדין מיוחדים, החומר המשפטי ייחודי וכך גם דיני ההתיישנות אחרים.

התחום המשפטי הוא תחום המשפט המנהלי, הקודקס הוא תקנון המהווה חוזה בין כל עמיתי הקרן והוא זה שכולל בחובו מיני כיסויים ביטוחיים הניתנים בדרך של ביטוח הדדי.

להבדיל מביטוח מנהלים אליו מצרפים נספחים שונים המעניקים מיני כיסויים ביטוחיים, בקרן הפנסיה מצויים כל הכיסויים הביטוחיים כחלק אינהרנטי מהחברות בקרן.

 

ההבדלים העיקריים בין קרנות פנסיוניות לביטוחי מנהלים:

אף על פי שבבסיס שני המוצרים מטרות דומות, ההבדלים בין השניים רבים ומשמעותיים מבחינה משפטית, ובין היתר ביכולת אחד הצדדים לסטות מתנאי ההסכם המקוריים הדינים החלים, הערכאות השיפוטיות הרלבנטיות, תקופת ההתיישנות למימוש הזכויות, אופן הליך מימוש הזכות, ועוד. להלן רק מקצת ההבדלים הקיימים מההיבטים המשפטיים:

 

פוליסת ביטוח הינה הסדר חוזי שלא ניתן לשינוי באופן חד צדדי, אלא לטובת המבוטח. מנגד, בקרן הפנסיה הזכויות והחובות של העמיתים נקבעות בתקנון הקרן, שניתן לשינוי מעת לעת (בכפוף לאישור המפקח על הביטוח במשרד האוצר).

 

פוליסת ביטוח מופקת על פי רוב לאחר הליך חיתומי (הצהרתי / רפואי), במסגרתה על המבוטח המועמד להצהיר על מצבו הבריאותי, או אף להיבדק על ידי רופא מטעם חברת הביטוח. בתום הליך החיתום, מוחלט האם לקבל את המבוטח לכיסוי הביטוחי, ואם כן באילו תנאים. מנגד, בקרן הפנסיה לא קיימת דרישת חיתום, ועמיתים יכולים להצטרף אף אם עברם הרפואי עשיר. בקרן הפנסיה ישנה תקופת אכשרה בת חמש שנים למצב רפואי קיים בעת ההצטרפות, שלא קיימת בביטוח. הווה אומר, העמית אמנם לא נדרש לחיתום רפואי, הכולל החרגות או תוספות חיתומיות, אך ככל ואירע מקרה ביטוחי בתוך תקופת האכשרה, עשוי למצוא עצמו ללא כיסוי ביטוחי. 

 

תקופת ההתיישנות בין המוצרים, שונה. פוליסות ביטוח מנהלים, מחויבות לתקופת התיישנות בת שלוש שנים מקרות מועד מקרה הביטוח, וזאת בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח הקוגנטיות. מנגד, בתביעות לפנסיית נכות, המוגשות מכוח קרן הפנסיה, תקופת ההתיישנות ממושכת יותר והינה בת שבע שנים ממועד המקרה הביטוחי. 

 

הדינים החלים שונים, כך בעוד שעל תביעות מכוח פוליסת מנהלים, חלים דיני החוזים, ובכלל זה חוק חוזה הביטוח, התשמ"א – 1980, אשר הינו חוק צרכני מובהק,על תביעות מכוח קרן פנסיה, חלים דינים שונים, אם כי בחלקם דומים.

הערכאות השיפוטיות הרלבנטיות שונות. בעוד שתביעות מכוח חוזה ביטוח מוגשות לבתי המשפט הכלליים, תביעות מכוח קרן הפנסיה מוגשות לבתי הדין לעבודה.

גמישות למול אחידות. מלבד לאמור לעיל, חשוב לציין כי ככלל, פוליסות הביטוח הינן גמישות יותר, ומותאמות בדרך כלל לצרכיו של המבוטח הספציפי (למשל הגדרה עיסוקית), לעומת תקנון הקרן, שהינו אחיד לכלל עמיתי הקרן, וכולל הגדרה מקצועית בלבד.