שימוע בטרם פיטורין​

03-688-8281​

בשנים האחרונות התפתחה הפסיקה בבתי הדין לעניין השימוע בטרם פיטורין ולא ניתן לפטר אדם ולפגוע בזכותו להמשיך בעבודתו בטרם שניתנה לו הזדמנות נאותה, הוגנת וסבירה להשמיע את טענותיו כנגד הכוונה לפטרו. על-מנת ששימוע יהיה חוקי והוגן, הוא צריך לקיים את כל הדרישות הבאות:

- זמן סביר לפני השימוע על המעסיק לתת לעובד את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות

  להפסקת העסקתו, ויש לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם.

- לא די בטענות כלליות בדבר הפרות משמעת שביצע העובד, ויש להצביע על אירועים מסוימים ועל המועדים בהם אירעו, על-מנת שהעובד יוכל להתייחס.

- במהלך השימוע המעסיק נדרש לתת לעובד הזדמנות הוגנת להשמיע את טענותיו בעניינים שהעלה המעסיק, ולשמוע את דבריו בפתיחות ומתוך נכונות לבדוק את טענות העובד ולהתייחס אליהם בחשיבות רבה, ולא רק כדי לצאת ידי חובה, לאחר שההחלטה כבר התקבלה שכן מהלך שכזה מצד המעסיק עלול להתפרש בהמשך כשימוע "למראית העין".

- הודעת פיטורים תוך כדי השימוע או זמן קצר מאוד לאחר השימוע, עלולה להצביע על כך 

  שהמעסיק לא שקל בפתיחות את טענות העובד ולא בדק אותם.

- לעובד יש זכות להיות מיוצג על ידי עורך דין בשימוע.

- אם יש במקום עבודה ועד עובדים, נציג הוועד רשאי להשתתף בשימוע, אם העובד מעוניין בכך.​