הודעה על תנאי העסקה​

03-688-8281​

לרוב, מוגשות תביעות של עובדים שאינם מועסקים על פי חוזה בכתב כנגד המעביד, בדרישה לתשלום בגין תנאי עבודה שהובטחו עם קבלתם לעבודה ומעולם לא מומשה על ידי המעסיק, דרישות אשר הובטחו במעמד העסקה אך לא הועלו על הכתב.

 

בהתאם לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002, מיום 21.3.2002, מעסיקים מחוייבים ליידע את עובדיהם בכתב אודות תנאי עבודתם. בדרך זו, ניתן למנוע היווצרות מצבים בהם יובטחו לעובדים תנאי עבודה עם קבלתם לעבודה, והמעביד יפר התחייבויותיו בהמשך, וזאת לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד כגון: זהות המעביד וזהות העובד, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר וכו'.